Vedtægter

Love for Kvaglund Idrætsforening - KIF Håndbold
§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kvaglund Idrætsforening - KIF Håndbold og foreningen er medlem af KIF – Samvirke, hvor et bestyrelsesmedlem er medlem af. Foreningens hjemsted er Kvaglund i Esbjerg Kommune.
§ 2
Formål
Foreningens formål er at arbejde for udbredelse og fremme af håndboldsporten i Kvaglund og nærmeste omegn med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Der kan optages medlemmer fra hele Esbjerg Kommune.
§ 3
Medlemskab
Foreningen er medlem af Esbjerg Idrætsforbund og er underlagt forbundets og organisations love og bestemmelser. Foreningen er ligeledes medlem af KIF - Samvirke.
§ 4
Medlemmer
Som passiv medlem optages enhver, som interesserer sig for foreningens aktiviteter, og som vil være villig til at overholde foreningens vedtægter og bestemmelser, samt betale de for foreningen fastsatte kontingenter m.v.
Som aktive medlemmer optages spillere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.
§ 5
Udmeldelse/eksklusion
Gyldig udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel pr. 1/4 eller 1/10 i et regnskabsår.
Eksklusion kan ske:
Når et medlem ikke har betalt kontingent for  mindst 3 mdr.
Når et medlem ikke overholder de for foreningen gældende vedtægter og bestemmelser.
Når et medlem opfører sig usportsligt, eller når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsen træffer i alle tilfælde afgørelser om eksklusion. Mindst 2/3 af bestyrelsen skal stemme for eksklusionen.
§ 6
Kontingent
Foreningens bestyrelse fastsætter kontingentet. En mindre del af kontingentet skal betales til KIF - Samvirke til en hjælpefond. Størrelsen af dette beløb fastsættes af KIF- Samvirke. Det er foreningens hensigt at "hvile i sig selv" og kontingentet fastsættes i overensstemmelse hermed. Kontingentet m.m. skal være betalt indenfor de frister, der er fastsat af bestyrelsen. Hvis en person, der søger optagelse i foreningen, er i restance i en anden KIF - forening, bør bestyrelsen nægte vedkommende optagelse, jvf. § 6.
§ 7
Ordinær generalforsamling
indskrænkninger disse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen holdes hvert år i februar måned. Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel, enten ved skriftlig meddelelse til hvert medlem eller via klubbens hjemmeside, evt. tillige med opslag i Kvaglundhallen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Stemmeret har kun fremmødte medlemmer, som er fyldt 16 år, samt forældre til børn der er medlemmer, 1 stemme pr. medlem.
Ved kontingent-restancer tabes retten til at stemme i KIF - Håndbold.
§ 8
Dagsorden
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens orientering.
 3. Fremlæggelse af regnskabet.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse (valgperiode 2 år).
 A. Valg af formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Valg af næstformand og kasserer i ulige år
 B. Valg af 2 revisorer.
 C. Valg af 1 revisorsuppleant.
 D. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 6. Eventuelt.
§ 9
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
Skal indkaldes når mindst 1/4 af de stemmeberettigede skriftligt anmoder derom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde oplysning om det emne, der ønskes behandlet og generalforsamlingen skal herefter afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat.
For indkaldelse gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling, jvf. § 8.
§ 10
Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen, der træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal, se dog § 17.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemningen skal dog foregå skriftligt såfremt blot et medlem ønsker dette.
En beslutning truffet på en generalforsamling kan ikke behandles igen på samme generalforsamling.
§ 11
Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og den repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og består af formand, kasserer, næstformand og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen er tilstede. Vedtagelser af beslutninger kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.
Bestyrelsen har pligt til af føre protokol over afholdte møder og referat af generalforsamlingerne.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningen.
§ 12
Foreningens regnskab
Foreningens regnskab omfatter perioden 1/1- 31/12.
Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 8 dage før generalforsamlingen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen fremsendes kopi af det reviderede regnskab til KIF - Samvirke.
I tilfælde af uforudset underskud eller anden uforsætlig ekstraudgift som ikke kan dækkes af normale midler, kan bestyrelsen rette henvendelse til KIF - Samvirke med hensyn til lån, donation eller lignende.
Senest 14 dage inden regnskabsårets begyndelse skal et realistisk budget for det kommende regnskabsår tilsendes KIF-Samvirke til orientering.
§ 13
Revision   
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
Hver revisor har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdningerne.
Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til folkeoplysningsloven.
§ 14
Tegning
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 15
Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Ingen medlemmer, ej heller bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer hæfter herudover med sin formue, hvor foreningen alene hæfter med sin formue. Ingen medlemmer, ej heller bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter med sin formue økonomisk, udover kontingentforpligtelser etc.
Ingen medlemmer har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 16
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer af enhver art kan kun ske ved simpelt flertal og kun på en ekstraordinær generalforsamling.
§ 17
Opløsning af foreningen
Opløsning af KIF - Håndbold kan kun besluttes på 2 efter hinanden afholdte ekstraordinære generalforsamlinger, som er indkaldt i dette øjemed.
De 2 ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes med 14 dages mellemrum.
Opløsning kan kun ske ved at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på hver generalforsamling stemmer herfor. De 2/3 af de fremmødte medlemmer skal udgøre er flertal af de registrerede medlemmer.
§ 18
Midler
I tilfælde af op1øsning skal foreningens formue og rekvisitter m.m. overlades til KIF - Samvirke, der på forsvarlig måde skal forvalte/opbevare det overladte til brug for en evt. ny håndboldafdeling, når mulighederne igen foreligger.
I tilfælde af gæld se § 15.